PROJECTMANAGEMENT

(BOUW)PROJECTENMANAGEMENT

Nieuwbouw, verbouw of renovatie van een bouwproject verdienen een professionele aanpak. Of het nu gaat om een eenvoudig of gecompliceerd project, Lether Projectmanagement begeleidt uw project van initiatief tot realisatie en nazorg. Onze bouwprojectmanager ontzorgt en ondersteunt de opdrachtgever en zorgt ervoor dat het project optimaal verloopt. Met aandacht voor duurzaamheid en financiële haalbaarheid. Bouwprojecten zijn vaak omvangrijk en kostbaar. Daarom wilt u een partner die garant staat voor een professionele aanpak. Lether Projectmanagement zorgt voor een juiste balans tussen wensen van de opdrachtgever en ontwerp, techniek en uitvoering. We sturen daarbij op geld, tijd, kwaliteit, organisatie, informatie en risico’s. Zo leggen we een goede basis voor een succesvol project.

Zodra een nieuwbouw of verbouwingsproject onder begeleiding van de door u geselecteerde architect/aannemer van start gaat wordt er een definitief plan en ontwerp gerealiseerd van waaruit de bouw van start gaat. Het realisatieproces is een intensief proces waarin goed management essentieel is.

Overleg voortgang bouwproject
Projectmanagement betekent voor u dat u zich kunt blijven concentreren op uw dagelijkse activiteiten. Wij verzorgen o.a. de bouwcoördinatie, aansturing en de budgetbewaking van uw bouwproject. Wij informeren u regelmatig middels overzichtelijke en bondige rapportages en voortgangsbesprekingen. Tijdig signaleren wij mogelijke obstakels in het proces en zorgen ervoor dat u bij de realisatie, maar ook achteraf, niet voor verrassingen komt te staan.

Planning bouwproject
Het samen met u gemaakte plan bevat een helder overzicht van de wenselijke realisatiedata en deadlines. Vanuit Lether Projectmanagement zorgen wij ervoor dat de bouwprocessen en activiteiten, die alleen in een chronologische volgorde kunnen worden doorlopen, juist op elkaar zijn afgestemd.

De uitvoerende partijen worden op hun verantwoordelijkheden gewezen en aangespoord tot het opzetten van alternatieven om uiteindelijke doelstellingen te realiseren. Budgetten worden gedefinieerd en contractueel met de uitvoerende partijen vastgesteld. Natuurlijk bent u bij deze vaststelling nauw betrokken en wordt het gehele financiële proces voor u in kaart gebracht. Daarnaast bewaakt Lether Projectmanagement uw budgetten.

Via voortgangsrapportages blijft u tijdens de bouw op de hoogte en onverwachte afwijkingen zijn dan ook niet aan de orde. Meer-/ minderwerk is alleen acceptabel, als u vooraf goedkeuring heeft gegeven.

BOUWMANAGEMENT

Het bouwproces is complex en vol risico’s. Alleen met een strakke sturing door een ervaren projectmanager worden bouwprojecten succesvol opgeleverd. De bouwmanager begeleidt opdrachtgevers bij het realiseren van ambities binnen afgesproken projectkaders van kwaliteit, tijd en geld. Het bouwmanagement zet kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. Ons bouwmanagement staat voor een resultaatgerichte aanpak met een sterke focus op duurzaam bouwen.

Bouwmanagement coördineert het totale proces

Het bouwmanagement is bij veel projecten een logisch vervolg op het huisvestingsadvies. Het echte ontwerpproces begint vaak met de architectenselectie, al dan niet via een Europese aanbesteding. Als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever geeft de bouwmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen en verzorgt daarbij ook vaak de begeleiding van de eindgebruiker.

Dit vereist een goed inlevingsvermogen in de belangen van de opdrachtgever, maar ook in de belangen van alle andere betrokkenen. De bouwmanager heeft een integrale benadering van het bouwproces en geeft ruimte aan alle partijen voor relevante inbreng. De bouwmanager houdt zich daarnaast bezig met de plantoetsing, het installatieconcept, de Europese aanbesteding, de contractbewaking en de risicobeheersing.

Jarenlange kennis en ervaring van bouwkostenmanagement, huisvestingsadvies, vastgoedmanagement en gebiedsontwikkeling heeft als resultaat succesvolle en duurzame bouwprojecten die tijdig, binnen budget en volgens de juiste procedures, worden opgeleverd.

PROJECTONTWIKKELING

Projectontwikkeling is het proces waarbij grond, geld en gebruikers bijeen gebracht worden om een bouwwerk te realiseren. Een projectontwikkelaar neemt de bijbehorende risico’s voor de klant over en levert het bouwproject na ingebruikname over aan de huurder/koper.

Een belangrijk bestaansrecht van de projectontwikkelaar is het overnemen van de risico’s die betrokken zijn bij het proces voor de klant.

Hierbij kunnen drie risico’s worden onderscheiden:

• Marktrisico’s hebben betrekking op de financiële gevolgen van gewijzigde marktomstandigheden tijdens het vaak langdurige ontwikkelingsproces. De belangrijkste marktrisico’s zijn het verhuurrisico en het afzetrisico. Verhuurrisico is het risico dat een kantoor niet, of tegen een lagere prijs verhuurd kan worden. Het afzetrisico betreft het risico dat een kantoorgebouw niet, of voor een tegenvallende prijs verkocht kan worden. Vanzelfsprekend zijn beiden nauw met elkaar verbonden.


• Prijsrisico’s hebben betrekking op het risico dat de investering hoger uitvalt dan begroot. De belangrijkste risico’s in dit verband liggen bij verwervingskosten voor de grond, de kosten van een eventueel noodzakelijke grondsanering, de bouwkosten en de rentekosten.


• Ontwikkelingsrisico’s hebben betrekking op het risico dat het ontwikkelingsproces niet kan worden afgemaakt of pas na forse onvoorziene vertraging. Zo kan bijvoorbeeld een bestemmingsplan niet altijd worden gewijzigd of een bouwvergunning niet worden verleend. Bij grote vertragingen kunnen vooral de rentelasten zeer sterk toenemen.

VASTGOEDCONSULTANCY

De vraag naar vastgoed en de visie op vastgoed veranderen voortdurend. De eigenaar is continu bezig met beheren, onderhouden, onderhoudsplannen maken, tekeningen beheren, verkopen of aankopen, leegstand oplossen, voldoen aan duurzaamheidseisen, haalbaarheidsanalyses maken, uw portefeuille doorlichten en meetstaten maken. Daarbij zijn duurzaamheid, waardevermeerdering, risicobeheersing en rendement sleutelbegrippen. Lether Projectmanagement begrijpt dat en concentreert zich volledig op uw doelen en belangen om uw plannen en ideeën haalbaar te maken.

Haalbaarheidsstudies
Voordat u veel tijd en geld aan een project gaat besteden, is het raadzaam de haalbaarheid te onderzoeken en de risico’s in beeld te brengen. Vorm en inhoud van de haalbaarheidsstudie zijn afhankelijk van het project: gaat het om nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling? Is er een programma van eisen en een budgetraming? Welke risico’s zijn te verwachten en hoe zijn ze te beheersen? De resultaten van dit grondige onderzoek komen in een overzichtelijk rapport, voorzien van een management samenvatting.